محورهای اصلی همایش اقتصاد هنر؛ کارآفرینی و ارزش آفرینی

اقتصاد هنر و فرهنگ کارآفرینی

اقتصاد هنر و خود اشتغالی

اقتصاد هنر و هنر اقتصادی

اقتصاد هنر و آموزش

اقتصاد هنر و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد هنر و نمایشگاه‎ها

اقتصاد هنر و صنعت نشر

اقتصاد هنر و برندینگ

اقتصاد هنر و جهانی شدن

اقتصاد هنر و مطالعات میان رشته ای

اقتصاد هنر و سبک زندگی ایرانی اسلامی

اقتصاد هنر و الگوهای مصرف

اقتصاد هنر و تشکل‎ها و سمن‎ها

اقتصاد هنر و ثروت‎های فرهنگی

اقتصاد هنر و ادبیات

اقتصاد هنر و فعالیت‎های دانش بنیان

اقتصاد هنر و توسعه پایدار

اقتصاد هنر و فرهنگ ایرانی اسلامی

اقتصاد هنر و صنعت گردشگری

اقتصاد هنر در رشته‎های هنری

اقتصاد هنر و بهزیستی روانشناختی

اقتصاد هنر و مدیریت کسب و کارهای جدید

اقتصاد هنر و توسعه ملی و منطقه ای

نقش هنر در بازپروری و درمان

نقش هنر در پیشگیری از آسیب های اجتماعی